WDROŻENIE PBI I SZBI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (PBI) ORAZ WDROŻENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI)

 

Specjalizujemy się również w opracowywaniu dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) oraz wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Pomagamy naszym klientom w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony ich cennych zasobów informacyjnych.

Nasze usługi w zakresie opracowywania PBI i wdrażania SZBI obejmują:

 1. Analiza potrzeb i wymagań organizacji: Oceniamy zasoby informacyjne oraz technologie, które mają być objęte PBI i SZBI. Przeprowadzamy ocenę ryzyka dotyczącą informacji i technologii oraz określamy wymagania prawne, regulacyjne i umowne dotyczące bezpieczeństwa informacji.
 2. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI): Tworzymy spersonalizowaną politykę, która odzwierciedla cele, zakres oraz zasady bezpieczeństwa informacji w Państwa organizacji. W ramach tego procesu definiujemy odpowiedzialności oraz role w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, opracowując również procedury oraz wytyczne wspierające PBI.
 3. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI): Pomagamy w wprowadzeniu skutecznych procesów zarządzania ryzykiem, które pozwolą na monitorowanie, kontrolowanie i ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników oraz wspieramy w tworzeniu świadomości na temat zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji.
 4. Audyt i ciągłe doskonalenie: Przeprowadzamy regularne audyty, aby ocenić skuteczność wdrożonego SZBI oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Dostarczamy rekomendacje oraz pomagamy w planowaniu i wdrażaniu działań korygujących. Rozporządzenie w par. 20 ust.2 pkt 14 mówi o obowiązku „zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok”.

Nasza firma audytowa to zespół doświadczonych specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz systemów zarządzania ryzykiem oraz przepisami RODO. Posiadamy również jako nieliczni ponad 30-letnie doświadczenie z zakresu sprzętu komputerowego, audytów oprogramowania i systemów zabezpieczeń.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i pozwól nam pomóc organizacji w osiągnięciu bezpieczeństwa informacji oraz zgodności z wymogami regulacyjnymi. Nasza wiedza i doświadczenie obejmują cały zakres bezpieczeństwa informacji, od wymagań prawnych wynikających np. z RODO, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, po projektowanie systemów zabezpieczeń w systemach informatycznych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Państwa organizację w zakresie opracowania PBI oraz wdrożenia SZBI.

 

DOKUMENTACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (PBI)

to ważny element zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zawartości dokumentacji PBI:

 1. Ogólne zasady SZBI:
 • Organizacja bezpieczeństwa – odpowiedzialności:
 • Forum: Opis forum zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Kierownictwo (Zarząd): Określenie roli zarządu w kontekście bezpieczeństwa informacji.
 • Kadra kierownicza: Opis odpowiedzialności kierowników działów w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Pracownicy: Wymagania dla pracowników dotyczące bezpieczeństwa informacji.
 • Inni użytkownicy systemu informatycznego: Zasady dla zewnętrznych użytkowników systemów informatycznych.
 • Pełnomocnik SZBI (PSZBI): Opis roli i obowiązków Pełnomocnika SZBI.
 • Administrator systemu informatycznego (ASI): Opis roli i obowiązków Administratora systemu informatycznego.
 • Audytor wewnętrzny: Opis roli i obowiązków audytora wewnętrznego w kontekście SZBI.
 • Deklaracja polityki SZBI: Opis celów, zakresu i zasad polityki bezpieczeństwa informacji.

 

 1. Proces zarządzania ryzykiem: Opis procesu identyfikacji, analizy, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

 

 1. Zabezpieczenia:
 • Deklaracja Stosowania (SOA): Opis stosowania zabezpieczeń oraz uzasadnienie ich wyboru.
 • Zabezpieczenia organizacyjne: Opis zabezpieczeń związanych z procesami organizacyjnymi.
 • Zabezpieczenia fizyczne: Opis zabezpieczeń mających na celu ochronę fizycznych zasobów organizacji.
 • Zabezpieczenia infrastruktury IT: Opis zabezpieczeń technicznych stosowanych w systemach informatycznych.

 

 1. Procedury systemowe:
 • Procedura nadzór nad dokumentami i zapisami: Opis procesu zarządzania dokumentami i zapisami związanymi z SZBI.
 • Postępowanie z incydentami: Opis procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji.
 • Procedura zarządzania ciągłością działania (BCP): Opis planowania i zarządzania ciągłością działania organizacji w przypadku awarii.
 • Procedura audyty: Opis procesu przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji.
 • Procedura działania korygujące i zapobiegawcze: Opis procesu identyfikacji, analizy, wdrożenia i monitorowania działań korygujących oraz zapobiegawczych w celu usprawnienia SZBI.
 • Procedura przeglądy zarządzania: Opis cyklicznych przeglądów zarządzania dotyczących skuteczności wdrożonego SZBI oraz zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

 

Dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji powinna być regularnie aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się warunków oraz wymagań organizacji. Przeglądy zarządzania, audyty, a także działania korygujące i zapobiegawcze są niezbędnymi elementami utrzymania skutecznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (SZBI)

polega na wprowadzeniu zestawu procesów, polityk, procedur oraz zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które mają na celu ochronę informacji oraz zasobów informatycznych w organizacji.

Opracowujemy Instrukcje zarządzania systemami informatycznymi – to kompleksowy dokument, który obejmuje różne aspekty zarządzania systemami informatycznymi i bezpieczeństwem informacji.

Poniżej znajduje się krótkie omówienie wymienionych sekcji:

 1. Organizacja zarządzania:
 • Administrator Systemów Informatycznych (ASI): Definiowanie roli, obowiązków i odpowiedzialności ASI.
 • Ewidencja sprzętu i oprogramowania: Opis procesu ewidencjonowania i monitorowania sprzętu oraz oprogramowania w organizacji.

 

 1. Zabezpieczenia organizacyjne:
 • Zatrudnienie, rotacja pracowników: Procedury dotyczące zatrudniania, szkoleń, poufności, nadawania uprawnień, zwalniania i odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 • Podmioty zewnętrzne: Zasady współpracy z dostawcami, usługodawcami i innymi podmiotami zewnętrznymi.

 

 1. Zabezpieczenia fizyczne:
 • Obszary bezpieczne i obszary podwyższonego bezpieczeństwa: Zasady dotyczące ochrony fizycznej infrastruktury informatycznej.
 • Polityka kluczy: Procedury zarządzania kluczami dostępu do pomieszczeń.
 • Ochrona poza siedzibą organizacji: Zasady zabezpieczania sprzętu i danych poza siedzibą organizacji.

 

 1. Zabezpieczenia informatyczne:
 • Polityka dostępu do systemów: Zasady dotyczące dostępu do systemów informatycznych, polityka haseł i dostęp administracyjny.
 • Zabezpieczenia sieci: Zasady związane z ochroną sieci i komunikacji.
 • Zabezpieczenia maszyn i urządzeń: Zabezpieczenia sprzętowe i oprogramowania.
 • Zabezpieczenia systemów operacyjnych i aplikacji: Procedury utrzymania bezpieczeństwa systemów operacyjnych oraz aplikacji.
 • Zabezpieczenia baz danych: Zasady dotyczące ochrony danych przechowywanych w bazach danych.
 • Polityka wprowadzania zmian: Proces zarządzania zmianami w systemach informatycznych.
 • Polityka archiwizacji, kopii zapasowych i usuwania informacji: Zasady tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji i usuwania danych.
 • Zasady ochrony kryptograficznej: Procedury związane z zastosowaniem kryptografii.
 • Zasady pracy zdalnej: Zasady dotyczące zdalnego dostępu do systemów informatycznych.
 • Przenośne nośniki danych: Zasady dotyczące korzystania z przenośnych nośników danych, takich jak pendrive, dyski zewnętrzne czy karty pamięci.
 • Monitoring systemu: Procedury monitorowania i rejestrowania aktywności w systemach informatycznych w celu wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
 • Zasady korzystania z Internetu: Wytyczne dotyczące odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez pracowników organizacji.

 

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi powinna być regularnie aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb  organizacji. Dokument stanowi podstawę dla utrzymania bezpiecznych, stabilnych oraz efektywnych systemów informatycznych.

Wdrożenie i utrzymanie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, od kadry kierowniczej po pracowników. Wszyscy powinni być świadomi zasad, procedur i praktyk opisanych w instrukcji oraz stosować się do nich w codziennej pracy. Szkolenia, audyty i przeglądy systemów są kluczowymi elementami utrzymania skuteczności zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych.