Legalność

Na legalność przetwarzania danych osobowych składają się następujące obowiązki:

Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, zasady ogólne i przekazywanie danych.

Przesłanka legalności – przy każdorazowym przetwarzaniu danych osobowych musimy spełnić minimum jedną przesłankę legalności. Wszystkie przesłanki są wymienione w art. 6 RODO oraz art. 9 dla danych wrażliwych.

Przykłady:

 • Przetwarzanie danych pracowniczych – przesłanka realizacji umowy z przepisów RODO oraz wynikających z Kodeksu Pracy
 • Przetwarzanie danych klientów – przesłanka realizacji umowy
 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych – przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
 • Przetwarzanie danych nadmiarowych – wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zasady ogólne RODO

w art. 5 wymieniono 7 zasad:

 • zgodności z prawem, przejrzystości i rzetelności
 • ograniczenia celu przetwarzania
 • minimalizacji danych
 • prawidłowości danych
 • ograniczenia przechowywania danych
 • integralności i poufności
 • rozliczalności

 

Na legalność przetwarzania danych osobowych składają się następujące obowiązki: przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, zasady ogólne i przekazywanie danych.

Przykłady:

 • Zasada przejrzystości będzie zachowana gdy osoba której dane przetwarzamy będzie poinformowana o przysługujących jej prawach w sposób zwięzły i jasny.
 • Zasada celowości również łączy się z obowiązkiem informacyjnym, a w tym przypadku informujemy o celu przetwarzania danych osobowych
 • Minimalizacja danych do zawarcia umowy są np. imię i nazwisko, adres zamieszkania i czasami numer telefonu. W tej sytuacji wydaje się zbędne zbieranie informacji np. dotyczącej wieku wykształcenia czy stanu cywilnego
 • Zasada prawidłowości. Dane osobowe powinny być kompletne, zgodne z prawdą i odpowiadać aktualnemu stanowi rzeczy.
 • Ograniczenie przechowywania danych przez okres nie dłuższy niż to konieczne występuje przy rekrutacji pracowników gdzie po zakończonym procesie powinniśmy niezwłocznie usunąć CV kandydatów.
 • Zasada integralności i poufności to jest po prostu zapewnienie bezpieczeństwa danych za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • Zasada rozliczalności została wprowadzona przez RODO i nakłada ona na administratora obowiązek przechowywania informacji pozwalających na wykazanie zgodności podjętych przez administratora działań z przepisami prawa.

Przekazywanie danych – przekazywanie danych osobowych poza organizację. Obecnie można to zrobić na jeden z dwóch sposobów: powierzenie i udostępnienie.

W przypadku powierzenia przekazujemy dane osobowe zewnętrznemu podmiotowi.  Wówczas jesteśmy zobowiązani do podpisania z tym podmiotem umowy powierzenia.

Udostępniamy dane osobowe wtedy gdy wiążą się z realizacją obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa.

Przykłady:

 • Powierzenie danych np. w ramach outsourcingu serwisu komputerowego, kadr, hostingu, księgowości, benefitów.
 • Udostępnienie z inicjatywy administratora, w związku z koniecznością realizacji konkretnego obowiązku przekazania danych osobowych: np. przekazywanie danych osobowych do ZUS, Urzędów Skarbowych, etc.
 • Udostępnienie na wniosek, w związku z wnioskiem podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych Policja, Prokuratura, Sądy