Informacja

Prawa osób

Jednym z głównych obowiązków nałożonych na administratora jest obowiązek informacyjny. Obowiązek informacyjny musi być zrealizowany przez administratora wobec wszystkich jego klientów, kontrahentów, pracowników niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania.

Administrator zobowiązany jest informować o przetwarzaniu w dwóch sytuacjach:

  • w momencie, gdy zbierane są dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO)
  • w przypadku gromadzenia z innych źródeł (art. 14 RODO)

Podczas zbierania danych powinniśmy poinformować osobę przed ich zbieraniem lub najpóźniej w chwili zbierania. Ponadto powinno się poinformować osobę o przetwarzaniu jej danych w przypadku gdy zmienia się lub dodaje cel przetwarzania.

W przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł powinniśmy poinformować osobę nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Jeśli kontaktujemy się z daną osobą obowiązek informacyjny należy spełnić przy pierwszym kontakcie.

W celu zachowania przejrzystości administrator może zastosować tzw. „warstwowy” obowiązek informacyjny. W pierwszej warstwie powinno się zawrzeć informacje o tożsamości administratora, celu przetwarzania oraz prawach przysługujących osobie. Natomiast w drugiej pełną klauzulę informacyjną. Najczęściej skierowanie do pełnej treści obowiązku informacyjnego następuje za pomocą linku do strony www gdzie umieszczona jest klauzula.

Nie spełnienie obowiązku informacyjnego może spowodować nałożenie przez prezesa UODO wysokiej kar pieniężnej. Pierwsza w Polsce, niemal milionowa kara finansowa została nałożona właśnie z tytułu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązku informacyjnego!